Co můžeme nabídnout

Pošlete nám dotaz

Projektujeme, dodáváme a montujeme systémy nepřetržitého napájení (UPS), systémy měření kvality elektrické energie.

Aktuální nabídka UPS

Servis UPS

V názvu firmy je servis. Jsme silně zaměřeni na preventivní kontroly systémů záložního napájení. Servisujeme jak naše instalace tak i zařízení, které jsme původně neinstalovali, které dodával někdo jiný.

Opravujeme UPS různých značek:

 • Astip
 • AEG
 • APC
 • AROS / Riello
 • Eaton
 • Emerson
 • GE - General Electric
 • Metasystem / Legrand
 • MGE
 • Opti UPS
 • Powerware
 • Riello UPS
 • Kehua Tech
 • KSTAR
 • Schneider Electric
 • Schrack
 • Sicon UPS
 • Smartline
 • Socomec
 • IWM
 • CHLORIDE

Poptávku servisu nám můžete poslat pomocí kontaktního formuláře.

Měření vodivosti akumulátorů

Akumulátory UPS stárnou, s časem se jejich vlastnosti mění a hlavně klesá jejich schopnost uchovávat elektrickou energii. Zjistit, zda jsou akumulátory ještě schopny podržet zátěž můžeme dvěma způsoby: buď zkusíme provozovat UPS z akumulátorů do jejich vybití a změřit dobu zálohování, anebo můžeme změřit jejich vodivost. Je vědecky dokázáno, že po dobu životnosti akumulátoru jeho vodivost klesá úměrně jeho kapacitě. Na základě změny vodivosti pak můžeme odvodit jak klesla kapacita. Měření vodivosti rovněž dovede odhalit zda v řetězci akumulátorových bloků zapojených do série není blok s nízkou vodivosti: jeden takový blok ovlivní celý řetězec. Měření vodivosti kombinujeme s kapacitními zkouškami a díky dlouhodobé praxi dovedeme měření správně interpretovat. Výhodou pro naše zákazníky jsou úspory při výměně akumulátorů a hlavně jistota správné funkce záložních zdrojů.

Měření kvality elektrické energie

Chceme-li zvýšit kvalitu elektrické energie, je třeba umět získat odpovídající objektivní kriteria. Kriteria kvality elektrické energie stanovuji mezinárodní normy ČSN 50160 a ČSN61000-4-30. Naše firma dodává pevně instalované systémy pro měření kvality elektrické energie. Kdo potřebuje měřit kvalitu elektrické energie:

 • Výrobní podniky s velkým stupněm automatizace jsou závislé na kvalitní dodávce elektrické energie. Zde na základě měření může vedení plánovat investice do záložních zdrojů, posílení elektrických vedení. Manažéři výroby mohou analyzovat jak výrobní vady souvisí s kvalitou dodávky elektrické energie.
 • Datová centra a serverovny vyžadují spolehlivé nepřetržité napájení. Měření kvality elektrické energie umožňuje odhalit závady v elektrických rozvodech, závady záložních zdrojů. V neposlední řadě naše měření dovede zaznamenat průběh případné poruchy, zaznamenat sled událostí - to jsou důležité informace pro diagnostiku havarijních situací a plánování nápravných opatření.
 •  Klasické elektrárny musí mít zapisovače poruch. Záznam poruch napětí generátorů a vedení umožňuje včas odhalit závady na zařízení. Můžeme tak předcházet havarijním situacím dříve, než způsobí rozsáhlé škody.
 • V solárních elektrárnách často dochází k vzájemnému ovlivnění rozvodné sítě a zařízení elektrárny. Objevují se rezonanční jevy. Solární elektrárna může šířit rušení do rozvodné sítě, nebo naopak závady v rozvodné síti mohou způsobit poruchy střídačů. Měřením kvality elektrické energie v solárních elektrárnách můžeme nežádoucí jevy zjistit a navrhnout řešení.
 • V sítích distribučních společností je třeba sledovat, zda distribuční společnost splňuje ve všech odběrných místech standard kvality dodávky elektrického proudu. Naše měření sleduje statistiku velikosti napájecího napětí, počty poklesů a zvýšení napětí, četnost rychlých změn napětí a jiné parametry. Z naměřených a zaznamenaných statistických údajů pak stanovujeme zda kvalita dodávky odpovídá požadavkům normy ČSN50160. Výsledky měření distribuční společnosti používají jako podklad při řešení stížností odběratelů a pro plánování investic do rozvodné sítě.

Runtime Calc - program pro výpočet doby autonomie UPS

Na adrese https://runtime-calc.upsserv.cz máme náš program pro výpočet doby autonimie UPS. Program Runtime-Calc je webová aplikace napsaná v c++, obsahuje svůj vlastní webový server. Pro vývoj aplikace jsme použili https://www.webtoolkit.eu/wt, posíláme tímto dík firmě emweb do Belgie. Jako vstupní data slouží dva typy souborů na serveru:

 1. Definice UPS, kde je uvedena účinnost konverze energie a možné varianty konfigurace akumulátorů.
 2. Data akumulátorů s jejich vybíjecími tabulkami pro vybíjení s konstantním výkonem, tabulky přebíráme z datových listů. Pro výpočet tabulku aproximujeme spojitou funkci. Program naši aproximaci zobrazuje a na grafu můžeme vizuálně vyhodnotit jak je aproximace přesna.

Metodiku výpočtu použitou v programu Runtime Calc jsme ověřili skutečným vybíjením akumulátorů.  

O nás

UPS Servis spol. s r.o. je zavedena česká firma, jsme na trhu od roku 1994, letos to bude 30 let. Naše poslání je zvyšovat spolehlivost dodávky elektrické energie. K tomuto účelu dodáváme zdroje nepřetržitého napájení UPS, motorové agregáty, projektujeme a sami realizujeme elektrické instalace.